Program studiów

Ramowy program studiów

Ramowy zakres tematyczny poszczególnych przedmiotów.

System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie(10 godz.).

1) Ewolucja metod zarządzania procesami produkcji,

2) Podstawowe pojęcia i definicje,

3) Klasyfikacja i cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

4) Struktura produkcyjna, jej rodzaje i tendencje tworzenia.

Planowanie i sterowanie produkcją (20 godz.).

1. Systemy planowania działalności operacyjnej.

2. Planowanie zagregowane.

3. Planowanie zadań.

4. Planowanie zleceń.

5. Bilansowanie zadań ze zdolnościami produkcyjnymi.

6. Kontrola realizacji przebiegu zadań.

7. planowanie potrzeb materiałowych MRP,

8. planowanie potrzeb dystrybucji DRP,

9. planowanie potrzeb logistycznych LRP,

10. główny harmonogram produkcji MPS.

11.Just in time, KANBAN,

12. technika optymalnej produkcji OPT,

Zintegrowane systemy wytwarzania (10 godz.)

1. Wytwarzanie komputerowo zintegrowane – pojęcia podstawowe.

2. Integracja komputerowa funkcji projektowania inżynierskiego oraz zarządzania, planowania i sterowania produkcji.

3. Elastyczność i rodzaje elastyczności.

4. Elastyczne systemy obróbkowe – pojęcia podstawowe.

5. Rodzaje elastycznych systemów produkcyjnych.

6. Przykłady elastycznych systemów produkcyjnych.

7. Elastyczne systemy montażowe.

8. Przykłady elastycznych systemów montażowych.

9. Elastyczne systemy montażowe a elastyczne systemy obróbki mechanicznej.

Analiza produkcji ( 15 godz.)

1. Zarządzanie różnorodnością asortymentu wyrobów gotowych i usług, wykorzystanie analizy wartości w celu doskonalenia wyrobów i usług.

2. Analiza opłacalności asortymentu produkcji metodami: przychód-marża, Druckera, marży pokrycia.

3. Optymalizacja programu produkcji z punktu widzenia maksymalizacji zysku przy istniejących wolnych zdolnościach produkcyjnych, przy występowaniu wielu niezależnych lub zależnych wąskich gardeł.

4. Analiza systemu zlecenia produkcji.

5. Budżetowanie produkcji.

6. Analiza i ocena przebiegu procesów w systemach produkcyjnych.

Marketing przemysłowy ( 10 godz.)

1. Rynek przemysłowy, struktura rynku, analiza relacji pomiędzy podmiotami rynku,

2. Zarządzanie marketingiem w system9ie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym.

3. Marketingowe kształtowanie asortymentu produkcji, zarządzanie produktem, proces rozwoju nowych produktów,

4. Zarządzanie procesami cenowymi, czynniki determinujące decyzje cenowe, metody ustalania poziomu cen.

5. Systemy dystrybucji marketingu produktów przemysłowych.

6. Przegląd metod i technik bezpośrednich badań rynku przemysłowego.

7. Analiza popytu na dobra przemysłowe i metody prognozowania popytu.

Organizacja i normowanie czasu pracy (10 godz.)

1. Zarys historyczny.

2. Podstawowe pojęcia (frakcja, obserwacja, obiekt, grupa obiektów).

3. Harmonogram zadań.

4. Tworzenie normatywów.

5. Fotografia dnia roboczego.

6. Chronometraż randomizacyjny.

7. Metoda MTM.

8. Metody SAM, MOST, zegarowa.

9. Wykorzystywanie metod MTM, SAM, MOST przy planowaniu produkcji.

Zarządzanie projektami (15 godz.)

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami.

2. Inicjowanie i definiowanie projektu.

3. Analiza interesariuszy.

4. Określanie struktury projektu.

5. Planowanie i kontrola przebiegu projektu, kontrola kosztów i wykorzystania zasobów, techniki: CPM, EV, LOB, PERT.

6. Prezentacja wybranych programów zarządzania projektami – kurs MS Project.

7. Zagadnienia jakości w zarządzaniu projektami.

8. Organizacja działalności projektowej.

9. Metodyka PRINCE2.

10. Praktyczne przykłady zarządzania projektami.

11. Przegląd metodyk zarządzania projektami – PMI, CMMI, PRINCE2.

Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing (15 godz.)

1. Efektywność na poziomie organizacji, procesów i stanowiska pracy, kryteria organizacji i projektowania systemów.

2. Prognozowanie na przykładzie metod planowania popytu – identyfikacja popytu utraconego.

3. Projektowanie i optymalizacja procesów.

4. "Pięć S" – metoda doprowadzenia i utrzymania na bardzo wysokim poziomie standardów organizacji stanowiska pracy.

5. Kaizen – filozofia ciągłej poprawy, angażująca wszystkich pracowników wszystkich.

6. szczebli, jako walka ze wszystkimi rodzajami strat, jakie pojawiają się w danej organizacji/systemie.

7. TPM (Total Productivity Maintenance) – autonomiczne utrzymanie ruchu.

8. SMED – metoda pozwalająca na zdecydowane ograniczenie czasu poświęcanego na zmianę działalności czy zmianę produktu

9. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – Metodologia Skutecznego Prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad Produktu lub Procesu

10. Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartości.

11. Metody pracy bez zbędnych zapasów (przepływ napięty, just-in-time, Kanban).

Projektowanie produktu ( 15 godz.)

1. Kształtowanie funkcji produktu (jakość projektowana a oczekiwana).

2. Strategia modyfikacji (zróżnicowanie produktu i wariant produktu).

3. Strategia innowacji (strategia zróżnicowania wewnątrz linii produktu i strategia

4. modyfikacji).

5. Strategia eliminacji.

6. Kształtowanie struktury asortymentowej (poziome i piwoniowe zróżnicowanie produktów, struktura asortymentowa z uwzględnieniem faz cyklu życia produktu).

Informatyczne systemy zarządzania produkcja ( 20 godz.)

1. Zintegrowane systemy zarządzania- schemat.

2. Specyfika modułu zarządzania produkcja.

3. Harmonogramowanie planowania produkcji.

4. Rola konsultantów.

5. MPS.

6. ERP-MRP a zarządzanie produkcja.

7. Prezentacja możliwości (przykładowa prezentacja wybranego systemu zintegrowanego).

8. Podstawowe przyczyny nieudanych wdrożeń.

9. Systemy optymalizacji jako korekta błędów.

Zarządzanie logistyczne (20 godz.)

1. Logistyka w kształtowaniu procesów gospodarczych.

2. Logistyka zaopatrzenia – wybór strategii zakupu (purchasing).

3. Zarządzanie logistyczne przepływem materiałów w przedsiębiorstwie.

4. Zintegrowane systemy zarządzania przepływami fizycznymi w przedsiębiorstwie.

5. Modelowanie procesów logistycznych.

Symulacja procesów biznesowych (30 godz.)

W grze symulacyjnej Web marketplace gracze wykorzystują poznane zasady biznesu oraz budują wzajemne relacje pomiędzy marketingiem, produkcją, finansami i zespołowym zarządzaniem. Ogólny wynik oparty jest na zdolności graczy do wytworzenia popytu, wypracowania zysku, dokonywania inwestycji, motywowania pracowników oraz wytworzenia majątku dla akcjonariuszy.

Przedmioty do wyboru (20 godz.)

Seminarium dyplomowe (8 godz.)