Informacje o studiach

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Szczególne miejsce w kształceniu znalazły aspekty praktyczne oraz problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych. W nowatorski sposób przedstawione będę problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów uczelni wyższych, którzy pragną zdobyć nowe bardzo poszukiwane na rynku pracy umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją, pracowników działu produkcji, którzy pragną podnieść skuteczność swoich działań, osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.

Organizacja i czas trwania studiów

Studia realizowane są w trybie zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, studium przypadków i warsztatów w laboratoriach komputerowych obejmują 220 godzin zajęć obowiązkowych. Dla ich realizacji przewiduje się 12 zjazdów: sobota 900 – 1900 ,niedziela od godz. 900 – 1500. Zajęcia będą odbywać się zwykle dwa razy w miesiącu. Miejsce zajęć – sale dydaktyczne Wydziału Zarządzania AGH przy ul Gramatyka 10.

Organizator

Wydział Zarządzania AGH. Kierownik studiów: dr inż. Jacek Obrzud.

Wykładowcy

Pracownicy AGH, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członkowie TNOiK .

Forma zajęć

Wykłady, seminaria, laboratoria komputerowe, warsztaty.

Opłata

Opłata za studia jest podana w sekcji rekrutacja i jest rozłożona na dwie raty.

Kwota ta obejmuje opłatę za studia, koszty materiałów dydaktycznych, które słuchacze otrzymują do każdego przedmiotu, oraz pozycji książkowych.